อาจารย์ประจำสาขา "นวัตกรรมการจัดการ" หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สองภาษา)


แขนงที่น่าสนใจถึง 3 แขนงคือ

????แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ(รหัสสาขา7355)

????แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม(รหัสสาขา7356)

????แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสสาขา7357)
อาจารย์ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม

อาจารย์แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสสาขา7357)อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์

อาจารย์แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสสาขา7357)อาจารย์เบญญา หวังมหาพร

อาจารย์แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกมส์(รหัสสาขา7356)อาจารย์ดร.นธายุ วันทยะกุล

อาจารย์แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกมส์(รหัสสาขา7356)อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง

อาจารย์แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ(รหัสสาขา7355)อาจารย์นภัสสร เกิดพิทักษ์

อาจารย์แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ(รหัสสาขา7355)